Jaana Mattila netti004.jpg

JOHDA, KEHITÄ, RATKAISE

 

TAVOITTEELLINEN TYÖNOHJAUS JA PROSESSIKONSULTOINTI

Tavoitteellisessa työnohjauksessa jokaisen prosessin alussa asetetaan yhteiset tavoitteet ja asiakkaan niin halutessa henkilökohtainen oppimistehtävä. Yhteisten tavoitteiden etenemistä seurataan koko prosessin ajan. Tavoitteellinen työnohjaus on eteenpäinvievä prosessi, joka vahvistaa yksilön ja ryhmän omaa toimijuutta ja jaettua ymmärrystä. 

Työnohjaus soveltuu kaikille toimialoille ja ammattiryhmille. Erityisesti siitä hyötyvät

 • kehitysorientoituneet yksilöt, ryhmät, tiimit ja työyhteisöt

 • johtajat, johtoryhmät ja esihenkilöt

Työnohjaus soveltuu myös erityisen hyvin haastaviin ja akuutteihin tilanteisiin

 • kommunikaatio- ja vuorovaikutusongelmat

 • työhön sitoutumattomuus tai ongelmien kieltäminen

 • asenne- ja motivaatio-ongelmat

 • työpaikkakiusaaminen- ja häirintä

 • luottamuspula

Tavoitteellisessa työnohjauksessa on elementtejä dialogisuudesta, reflektiivisyydestä, narrativiisuudesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Menetelmät määrittyvät prosessin edetessä asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Prosessin kesto on asiakkaan toiveista riippuen n. 1-20 tapaamiskertaa. 

 

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISVALMENNUS

Työyhteisö muodostuu erilaisista ja monimuotoisista yksilöistä, työpareista, tiimeistä ja yhteisöistä. Kun ihmiset tekevät työtä yhdessä eli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, saattaa parhaassa tapauksessa syntyä innovaatioita, eteenpäinvievää joukkovoimaa ja ammatillista kasvua tai toisaalta erilaisia ongelmatilanteita erilaisista taustoista, osaamisesta ja persoonista johtuen.

 

Kehittämisvalmennuksessa voidaan joko ylläpitää ja kehittää jo toimivia käytäntöjä, ammatillista kasvua ja kehittää uutta tai ratkaista erilaisia haasteita, joita voivat olla mm. 

 • Konfliktiherkkyys

 • Haastavat persoonat työyhteisössä

 • Puutteellinen keskustelukulttuuri

 • Työntekijöiden välisen luottamuksen rakoileminen

 • Ei tiedetä mitä pitäisi tehdä, jotta ihmiset voisivat paremmin

 • Korkea vaihtuvuus, ei viihdytä työssä

 • Lisääntyneet sairauspoissaolot, koska ihmiset eivät jaksa 

Valmennuksessa hyödynnetään reflektiivisiä, dialogisia, narratiivisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä tiedolla johtamisen viitekehystä. Valmennuksen kesto on n. 6 kk. 

 

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISMALLI-KOULUTUS

Työhyvinvointi on elintärkeä osa yrityksen tai organisaation strategiaa. Strategia ei kuitenkaan toteudu ilman toimivaa työkulttuuria eli sitä, että ihmiset osaavat ja haluavat toteuttaa strategiaa. Tämä vaatii onnistuakseen systemaattista, tietoista, tavoitteellista ja mitattavaa johtamista ja viestintää. 

Työhyvinvoinnin johtamismalli- koulutus on tarkoitettu erityisesti yrityksen tai organisaation johdolle, henkilöstöjohtajille, HR-päälliköille ja HR-tiimeille sekä kaikille niille, jotka ovat halukkaita johtamaan työhyvinvointia suunnitelmallisesti. Koulutus sopii teille jos

 • ette tiedä miten yrityksessä tai organisaatiossa tällä hetkellä työhyvinvontia johdetaan

 • haluat tietää, miten työhyvinvointia voidaan tavoitteellisesti johtaa

 • työhyvinvoinnin tavoitteet ovat tiedossa, mutta et tiedä miten lähteä johtamaan tekemistä

 • työhyvinvoinnille asetetut tavoitteet eivät toteudu

 • työhyvinvoitia johdetaan mutulla

 • tiedolla johtaminen kiinnostaa

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheinen malli työhyvinvoinnin johtamiseen. Mallissa hyödynnetään kymmenien vuosien takaista tiedolla johtamisen mallia eli TPPE-mallia, jonka avulla tunnistetaan nykytila ja tavoitteet sekä ymmärretään yhdessä miten työhyvinvointia tulisi johtaa tekemisen, osaamisen ja edellytysten kautta. 

 

Kyseessä on konkreettinen työkalu, jonka avulla jokainen yritys tai organisaatio kykenee itse johtamaan työhyvinvointia ja seuraamaan edistymistä. 

Koulutus edellyttää osallistujilta kehitysmyönteisyyttä ja aktiivisuutta. Asiakas on aina oman työnsä ja tilanteensa paras asiantuntija. Kouluttajan tehtävä on antaa työkalut siihen, miten asiakas pystyy itse omassa arjessaan toimimaan tavoitteellisesti ja tietoisesti työhyvinvoinnin parantamiseksi. Koulutuksen kesto on n. 5 päivää asiakkaan toiveista riippuen. 

 

AMMATTI-IDENTITEETTI-VALMENNUS

Kaikilla ihmisillä tittelistä tai toimialasta riippumatta on työelämässään joskus vaiheita, jolloin on tarve kehittää itseään. Ammatti-identiteettiä tutkiva valmennus auttaa sinua vastamaan kysymyksiin siitä, millainen olet esim. johtajana, millainen haluaisit olla ja miten sinun tulisi olla, ajatella ja toimia, jotta voisit auttaa itseäsi ja tiimiäsi saavuttamaan tavoitteesi. Valmennuksesta hyötyvät erityisesti johtoryhmät, urheiluvalmentajat, esihenkilöt, tiimit ja yrittäjät. 

Valmennus on reflektiivinen ryhmäprosessi 2-8 henkilölle, joka sisältää videotyöskentelyä sekä yksin että ryhmässä. Usein kehittämistarve lähtee jostakin epävarmuustekijästä, joita voivat olla mm. se, että  
 

 • oma ammattirooli on hukassa

 • itsetuntemus on kadoksissa

 • ei tiedä mitä haluaa työelämältä

 • mitä on tekemässä ja miksi

 • ajankäyttö ja prioriteetit eivät kohtaa

 • jaksamisessa on ongelmia

 • tuntuu ettei mikään riitä

Valmennuksessa hyödynnetään reflektiivisiä, dialogisia, narratiivisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja valmennuksen kesto on ryhmäkoosta ja asiakkaan toiveista riippuen 4-8 kk. 

 

VUOROVAIKUTUSVALMENNUS

Vuorovaikutus on läsnä kaikessa elämässä halusimme sitä tai emme. Olemme päivittäin erilaisissa vuorovaikutussuhteissa ja erityisesti työelämässä vuorovaikutustaidot saattavat olla joskus hukassa. Vuorovaikutustaitoja opitaan läpi elämän ja voimme tietoisesti kehittää omia tai tiimimme vuorovaikutustaitoja jatkuvasti. Valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja vuorovaikutuksen parantamiseksi ja tietoa dialogisuudesta yhtenä vuorovaikutuksen muotona. 

Valmennus sopii erityisesti johdolle ja johtoryhmille, urheiluvalmentajille, esihenkilöille ja tiimivastaaville. 

Valmennus sopii sinulle jos olet

 • halukas kehittämään vuorovaikutustaitojasi

 • haluat oppia kysymään hyviä kysymyksiä

 • kiinnostunut dialogisuudesta ja reflektiivisyydestä

 • saanut palautetta siitä, että puhut liikaa, et osaa kuunnella tai olla läsnä

Valmennus on ryhmäprosessi 3-16 henkilölle, jossa tutustutaan dialogisuuden ja reflektiivisyyden perusajatuksiin sekä vuorovaikutusmenetelmiin ja -tekniikoihin. Valmennuksessa opitaan ja harjoitellaan yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa ja oppeja sovelletaan omassa työympäristössä koko valmennuksen ajan. Kokemuksia reflektoidaan yhdessä ryhmän kanssa oppimisen tukemiseksi.

 

Valmennuksen kesto on n. 3 kk.