top of page
Jaana Mattila netti004.jpg

JOHDA, KEHITÄ, RATKAISE

TYÖNOHJAUS

TAVOITTEELLINEN TYÖNOHJAUS JA PROSESSIKONSULTOINTI

Tavoitteellisessa työnohjauksessa jokaisen prosessin alussa asetetaan yhteiset tavoitteet ja asiakkaan niin halutessa henkilökohtainen oppimistehtävä. Yhteisten tavoitteiden etenemistä seurataan koko prosessin ajan. Tavoitteellinen työnohjaus on eteenpäinvievä prosessi, joka vahvistaa yksilön ja ryhmän omaa toimijuutta ja jaettua ymmärrystä. 

Työnohjaus soveltuu kaikille toimialoille ja ammattiryhmille. Erityisesti siitä hyötyvät

 • kehitysorientoituneet yksilöt, ryhmät, tiimit ja työyhteisöt

 • johtajat, johtoryhmät ja esihenkilöt

Työnohjaus soveltuu myös erityisen hyvin haastaviin ja akuutteihin tilanteisiin

 • kommunikaatio- ja vuorovaikutusongelmat

 • työhön sitoutumattomuus tai ongelmien kieltäminen

 • asenne- ja motivaatio-ongelmat

 • työpaikkakiusaaminen- ja häirintä

 • luottamuspula

Tavoitteellisessa työnohjauksessa on elementtejä dialogisuudesta, reflektiivisyydestä, narrativiisuudesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Menetelmät määrittyvät prosessin edetessä asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Prosessin kesto on asiakkaan toiveista riippuen n. 1-20 tapaamiskertaa. Tapaamiset voidaan toteuttaa kasvotusten tai etänä asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

Hinta ryhmätyönohjaus  alk. 390 €/ 1,5 h

Hinta yksilötyönohjaus alk. 140 €/ 1 h

TYÖYHTEISÖVALMENNUS

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISVALMENNUS

Työyhteisö muodostuu erilaisista ja monimuotoisista yksilöistä, työpareista, tiimeistä ja yhteisöistä. Kun ihmiset tekevät työtä yhdessä eli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, saattaa parhaassa tapauksessa syntyä innovaatioita, eteenpäinvievää joukkovoimaa ja ammatillista kasvua tai toisaalta erilaisia ongelmatilanteita erilaisista taustoista, osaamisesta ja persoonista johtuen.

 

Kehittämisvalmennuksessa voidaan joko ylläpitää ja kehittää jo toimivia käytäntöjä, ammatillista kasvua ja kehittää uutta tai ratkaista erilaisia haasteita, joita voivat olla mm. 

 • Konfliktiherkkyys

 • Haastavat persoonat työyhteisössä

 • Puutteellinen keskustelukulttuuri

 • Työntekijöiden välisen luottamuksen rakoileminen

 • Ei tiedetä mitä pitäisi tehdä, jotta ihmiset voisivat paremmin

 • Korkea vaihtuvuus, ei viihdytä työssä

 • Lisääntyneet sairauspoissaolot, koska ihmiset eivät jaksa 

Valmennuksessa hyödynnetään reflektiivisiä, dialogisia, narratiivisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä tiedolla johtamisen viitekehystä. Valmennuksen kesto on n. 6 kk. 

OPEN DIALOGUE- VALMNNUS

OPEN DIALOGUE- VALMENNUS

Valmennus on suunnattu kasvuyritysten tiiminvetäjille, esihenkilöille, HR managereille ja vaativan asiantuntijatyön ammattilaisille.
 
Valmennuksessa opit kohtaamaan ihmisiä niin, että heille syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. Näin vuorovaikuttamalla vahvistat myös tiimiläistesi omatoimisuutta ja sitoutumista. Valmennuksen jälkeen sinulla on tietoisia taitoja vaikuttaa ympärilläsi oleviin ihmisiin, ja ymmärrät itseäsi viestijänä paremmin. Valmennuksessa ei opetella valmiita vuorosanoja, vaan opitaan kohtaamaan ihmisiä - tilanteesta riippumatta.
Katso tarkemmat tiedot valmennuksesta Open Dialoguen nettisivuilta www.opendialogue.fi

Valmennuksen kesto on n. 4 kk ja hinta 3990 €. 

bottom of page